The Philippine International Studies Organization (PhISO) or ‘Ang Pam-Pilipinong Pananaliksik ng Ugnayang Pandaigdigan’

cropped-cropped-pisoedited1.jpg

.

cutmypicThe Philippine International Studies Organization (PhISO) is the pioneering Filipino scholarly organization dedicated to the study of International Relations (IR).

[Ang ‘Pam-Pilipinong Pananaliksik ng Ugnayang Pandaigdigan (PhISO)‘ ay ang nangungunang tagabunsod ng kapisanang nakatuon sa pag-aaral ng ugnayang pandaigdigan.]

.

Goal [Layunin]

SEC

certificate of incorporation from the Philippines’ Securities and Exchange Commission (SEC) 

The primal mission of PhISO is to instill the culture of scholarship whose interest is to explore the sources of knowledge of IR in the Philippines and making Global International Relations as its research agenda. In addition, PhISO aims to foster conviviality to individuals interested in International Studies (also known as International Relations) through diverse research interests, collaborative publication projects, and networking via academic activities.

[Ang pinagsasaligang layunin ng PhISO ay maitanim ang kalinangan ng karunungan sa mga taong interesado sa pagtuklas ng pinagmulan ng kaalamang pang-ugnayang pandaigdigan ng Pilipinas at sa pagpasyang gawing pangunahing adyenda ng pananaliksik ang ‘Global International Relations’. Dagdag pa rito ay adhika ng PhISO ang pagbuklurin ang mga alagad ng agham pang-ugnayang pandaigdigan sa pamamagitan ng pananaliksik, paglalathala at pagpapatibay ng kalipunan sa pamamagitan ng mga akademikong aktibidades.]

.

International Membership [Pandaigdigang Kasapian]

PhISO is a proud member of the World International Studies Committee (WISC), an accredited partner organization of the International Studies Association (ISA), institutional member of the International Political Science Association (IPSA), affiliate member of the Global South Caucus of International Studies (GSCIS), and country partner of 2017 TRIP Faculty Survey.

membership

[Ipinagmamalaki na ang PhISO ay miyembro ng World International Studies Committee (WISC), katuwang kaanib ng International Studies Association (ISA), institusyong miyembro ng International Political Science Association (IPSA), kasapi ng Global South Caucus of International Studies (GSCIS), at pambansang kinatawan ng 2017 TRIP Faculty Survey.

.

We cordially invite you to join PhISO. Please click here.
[Malugod po namin kayong inaanyayahang sumali sa PhISO. Sumangguni po dito.]

Join our exciting phiso events.

Archives

FOLLOW PHISO ON TWITTER

Blog Stats

  • 37,495 hits