The Philippine International Studies Organization (PhISO) or ‘Ang Kalipunan ng Ugnayang Pandaigdigang Pananaliksik ng Pilipinas’

cropped-cropped-pisoedited1.jpg

.

The Philippine International Studies Organization (PhISO) is the pioneering Filipino scholarly and professional organization dedicated to the study of International Relations.

[Ang ‘Kalipunan ng Ugnayang Pandaigdigang Pananaliksik ng Pilipinas (PhISO)‘ ay ang nangungunang tagabunsod ng kapisanang nakatuon sa pag-aaral ng ugnayang pandaigdigan.]

.

Goal [Layunin]

cutmypicThe primal mission of PhISO is to instill the culture of scholarship whose interest is on the theories, methods and praxes of both Global International Relations as our research agenda and international affairs of the Philippines. In addition, PhISO aims to unify all scholars, practitioners and students of International Studies (also known as International Relations) through common research interests, collaborative publication projects, and foreign policy-making process.

[Ang pinagsasaligang layunin ng PhISO ay maitanim ang kalinangan ng karunungan sa mga Pilipinong interesado sa teorya, metodo at praksis ng ‘Global International Relations’ bilang adyenda ng aming pananaliksik at panlabas na kapakanan ng Pilipinas. Dagdag pa rito ay adhika ng PhISO ang pagbuklurin ang mga alagad, propesyonal at mag-aaral ng agham pang-ugnayang pandaigdigan sa pamamagitan ng pananaliksik, paglalathala at paggagabay sa mga patakarang panlabas ng bansa.]

.

History [Kasaysayan]

SECPhISO was established on 22 September 2015 by an open letter written by Nassef Manabilang Adiong, PhD which he circulated among IR students and scholars in the Philippines, and whose respondents became the core group and officers of the organization. By the end of September, PhISO’s official website was launched. This was followed by the signing of the charter on October 25 and the creation of a board of advisers by the end of November 2015. With the indefatigable efforts of Frances Antoinette Cruz, the Articles of Incorporation and By-Laws of PhISO were duly approved by the Securities and Exchange Commission (SEC) of the Republic of the Philippines on 01 April 2016.

[Ang PhISO ay itinatag noong 22 Setyembre 2015 sa pamamagitan ng isang pampublikong liham na inilathala ni Nassef Manabilang Adiong, PhD para sa mga Pilipinong mag-aaral at alagad ng agham pang-ugnayang pandaigdigan. Ang mga tumugon ay nagsilbing kasapi ng sentrong samahan at pamunuan ng PhISO. Ang opisyal na website ay inilunsad noong katapusan ng Setyembre. Sinundan ito ng paglagda ng saligang batas noong Oktubre 25 at paglikha ng lupon ng mga tagapayo sa dulo ng Nobyembre 2015. Dahil sa di matawarang abilidad ni Frances Antoinette Cruz, ang mga artikulong pang-korporasyon at saligang batas ng PhISO ay inaprobahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng Republika ng Pilipinas noong ika-1 ng Abril taong 2016.]

.

International Membership [Pandaigdigang Kasapian]

Untitledgscis

PhISO is a proud member of the World International Studies Committee (WISC), an accredited partner organization of the International Studies Association (ISA), and an affiliate member of the Global South Caucus of International Studies (GSCIS).

[Ipinagmamalaki na ang PhISO ay miyembro ng World International Studies Committee (WISC), katuwang kaanib ng International Studies Association (ISA), at kasapi ng Global South Caucus of International Studies (GSCIS).

.

Events

Click the image above to see our upcoming events.

.

PhISO_Letter_of_Invitation1-page-001new

We cordially invite you to join PhISO. Please click here. We offer and propose ‘Memorandum of Agreement/Understanding’ (MoA/U) to institutions, departments, programs, think tanks, and student organizations who would like to become part of PhISO.

[Malugod po namin kayong inaanyayahang sumali sa PhISO. Sumangguni po dito. Maaari rin pong magkaroon ng kasunduan (MoA or MoU) sa mga samahang pang-akademiya, departamento, alagad ng Ugnayang Pandaigdigan at mga grupong mag-aaral na interesadong maging parte ng PhISO.]

Click the Image above to Join

CLICK THE IMAGE ABOVE TO JOIN

Click the Image above to Join

Archives

Follow PhISO on Twitter

Click the Image above to Join

Enter your email address to sign up to PhISO and receive notifications of new posts by email.

Join 2,026 other followers

Blog Stats

  • 21,366 hits